Lorenzo Vitturi - MIART

We look forward to seeing you with Lorenzo Vitturi's work at MIART, booth E22, from March 30 to April 2.

 

 

 

Lorenzo Vitturi, MIART, booth E22, Courtesy Viasaterna 9

Lorenzo Vitturi, MIART, booth E22, Courtesy Viasaterna 10Lorenzo Vitturi, MIART, booth E22, Courtesy Viasaterna 7 Lorenzo Vitturi, MIART, booth E22, Courtesy Viasaterna 8

Lorenzo Vitturi, MIART, booth E22, Courtesy Viasaterna 4 Lorenzo Vitturi, MIART, booth E22, Courtesy Viasaterna 5